OpenStreetMap Calendar Calendar

OpenStreetMap x Wikidata 月聚會 #56

Huashan, Taipei, Taiwan
MozSpace Taipei

11th September 2023 19:30 – 21:30

OpenStreetMap x Wikidata 月聚會 #56 地點:摩茲工寮(100 台北市中正區八德路一段 94 號 3F https://www.openstreetmap.org/way/527672473) 時間:2023-9-11 (一) 19:30-21:30 聚會流程: 場地介紹 摩茲工寮的設備、廁所 參加者自我介紹 用三個關鍵字介紹自己,兩分鐘說明你正在進行的事情或想達成的事情,目前進展到什麼程度,需要什麼樣的人幫忙。任何關於針對 OSM 的特定問題或專案項目。 針對現場參與者調整相關議題 歡迎活動前預先提報議題,方便資深圖客預先準備解答。 依照議題順序逐一討論或帶開手把手教學。 議題 OSM 與 Wikidata 台灣的相關社群 有臉書社團、Mastodon,還有Telegram 群組,尤其歡迎參加 OpenStreetMap Taiwan 與 Wikidata Taiwan Telegram 群組 加入方式請洽主持人 OpenStreetMap Taiwan Facebook Group: https://www.facebook.com/groups/OpenStreetMap.TW OpenStreetMap Taiwan Telegram: https://t.me/OSMTaiwan Wikidata Taiwan #youtube :https://www.youtube.com/@wikidatataiwan9726/ Wikidata Taiwan #LBRY : https://open.lbry.com/@WikidataTaiwan:c Wikidata Taiwan #Mastodon:https://liker.social/web/@wikidatatw

wikidata #openstreetmap

Created by Supaplex